جستجو برای:

   

1465 مورد

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان پیشوا

زمین - کلنگی 173 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,500,000,000
قیمت متری: 14,450,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191267
تاریخ: 1399/08/08

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان مصلی

زمین - کلنگی 365 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,716,000,000
قیمت متری: 4,700,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191266
تاریخ: 1399/08/08

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان بیست و هشت متری

زمین - کلنگی 248 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 794,000,000
قیمت متری: 3,200,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191265
تاریخ: 1399/08/08

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - بلوارعدالت

زمین - کلنگی 183 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,100,000,000
قیمت متری: 6,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191264
تاریخ: 1399/08/08

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - بلوارعدالت

زمین - کلنگی 226 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 800,000,000
قیمت متری: 3,540,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191263
تاریخ: 1399/08/08

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان آفتاب شمالی

زمین - کلنگی 333 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,150,000,000
قیمت متری: 3,455,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191262
تاریخ: 1399/08/08

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - بلوارآزادی

زمین - کلنگی 265 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,445,000,000
قیمت متری: 13,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191261
تاریخ: 1399/08/08

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - بلوار دوازده فروردین

زمین - کلنگی 250 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,300,000,000
قیمت متری: 5,200,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191260
تاریخ: 1399/08/08

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - منطقه ابوذر

زمین - کلنگی 254 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,016,000,000
قیمت متری: 4,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191259
تاریخ: 1399/08/08

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - منطقه نوین

زمین - کلنگی 455 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,650,000
قیمت متری: 750,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191258
تاریخ: 1399/08/08

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان جانبازان

زمین - کلنگی 220 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,860,000,000
قیمت متری: 13,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191257
تاریخ: 1399/08/08

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - بلوار مطهری

زمین - کلنگی 250 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,375,000,000
قیمت متری: 5,500,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191256
تاریخ: 1399/08/08

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان فردوسی

زمین - کلنگی 235 متری، تجاري ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 3,760,000,000
قیمت متری: 16,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191255
تاریخ: 1399/08/07

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان شهربانی

زمین - کلنگی 220 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 850,000,000
قیمت متری: 3,864,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191254
تاریخ: 1399/08/07

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - منطقه ابوذر

زمین - کلنگی 1000 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,000,000,000
قیمت متری: 2,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191253
تاریخ: 1399/08/07

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان شهربانی

زمین - کلنگی 234 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,755,000,000
قیمت متری: 7,500,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191252
تاریخ: 1399/08/07

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان صدوقی

زمین - کلنگی 397 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 1,786,000,000
قیمت متری: 4,500,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191251
تاریخ: 1399/08/07

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان جانبازان

زمین - کلنگی 212 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 848,000,000
قیمت متری: 4,000,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191250
تاریخ: 1399/08/07

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - خیابان ساحلی شمالی

زمین - کلنگی 194 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 2,700,000,000
قیمت متری: 1,391,800
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191249
تاریخ: 1399/08/07

فروش زمین - کلنگی در شاهرود - منطقه بهداری

زمین - کلنگی 155 متری، مسکونی ، اتاق، نوساز، طبقه
قیمت کل: 680,000,000
قیمت متری: 4,387,000
آژانس: مسکن ایران ملک
کد ملک: 191248
تاریخ: 1399/08/07

لطفا منتظر بمانید...